Privacybeleid

Stichting KinderboerderijBoxtel, Apollopad 1 5283KE te Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. KinderboerderijBoxtel hecht veel waarde
aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe zorgvuldig wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles
aan om je privacy te waarborgen.

KinderboerderijBoxtel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via avg@kinderboerderijboxtel.nl.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door KinderboerderijBoxtel verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
Registratie van vrijwilligers en roosterindeling
• Om donateurs te registreren
• Registratie van leveranciers en serviceverleners
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Woonadres;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer (op vrijwillige basis);
Van vrijwilligers en bestuursleden worden aanvullend hierop de volgende gegevens gevraagd en
vastgelegd:
• VOG;
• Vrijwilligersovereenkomst;
Van leveranciers en serviceverleners worden de volgende gegevens geregistreerd:
• Bedrijfsnaam;
Denk aan het milieu voordat u deze Boerderij Post print. 8
• Bedrijfsadres;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• IBAN nummer (ten behoeve van betalingen);
• Tenaamstelling van bankrekening.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
KinderboerderijBoxtel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen:
• Alle personen die namens KinderboerderijBoxtel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Uw persoonsgegevens zijn niet volledig gedigitaliseerd, enkel uw naam, email en telefoonnummer
zijn ten behoeve van roosters en aanwezigheidslijsten overgenomen.
• De Computer waarmee persoonsgegevens wordt gewerkt is niet rechtstreeks aan het internet
verbonden.
• Papieren formulieren met persoonsgegevens worden direct in de kluis gedeponeerd;
• Er is een aparte kluis met een sleutel achter glas aangeschaft om bij calamiteit vrijwilligers toegang
te geven tot de noodnummers van andere vrijwilligers.
• Wij maken backups van de computers op de kinderboerderij om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten, deze backups worden bij g-drive ondergebracht.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen
hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in
opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Fotomateriaal
Op het terrein van KinderboerderijBoxtel worden regelmatig foto’s gemaakt die vervolgens op social media
worden geplaatst. Wanneer een bezoeker of vrijwilliger fotografeert als hobby en de foto op een eigen
social media account post, dan wordt dat gezien als ‘persoonlijk of huishoudelijk’ doel. Dit valt niet onder de
AVG. Er zal een bord worden geplaatst bij de ingang van het terrein om bezoekers hierop te attenderen.
Wanneer er foto’s worden gemaakt tijdens evenementen (zoals het dubbeltjesmarkt) die daarna op de
Facebook-pagina van KinderboerderijBoxtel worden geplaatst, zullen wij altijd toestemming vragen.
Boerderij Post is een uitgave van Kinderboerderij Boxtel 9

Wijzigingen Privacyverklaring
KinderboerderijBoxtel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.
Minstens eenmaal per jaar zal de inhoud worden getoetst en waar nodig worden aangepast.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je
hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy-bescherming.

Ons site-adres is: http://kinderboerderijboxtel.nl.